تالون کاسپ ( Talon Cusps ) چیست؟

 تالون کاسپ ( Talon Cusps ) چیست؟

تالون کاسپ ( Talon Cusps ) یک آنومالی ادنتوژنیک ناشایع است که درمرحله تمایز مورفولوژیک تکامل دندانی ایجاد می شود. این ساختار کاسپ اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Mitchell مطرح شد. بعد از این، ساختار کاسپ مانند را کاسپ تالون نامیدند چرا که ساختاري شبیه به بال عقاب دارد.

شیوع این آنومالی بین ۰/۰۴ تا ۱۰ درصد می باشد که این درصد در مردان دو برابر زنان است. دندان های قدامی ماگزیلا و به ویژه انسیزورها لترال اکثرا درگیر می شوند و شیوع آن در مندیبل بسیار نادر است.

این ساختار در دندان های دائمی سه برابر دندان های شیری دیده می شود که اغلب به صورت یک طرفه اتفاق میافتند ولی مواردي نیز از دو طرفه بودن آن گزارش شده است.

ساختار نام برده اکثرا در سطح پالاتال / لینگوال دندان ها یافت می شود اما مواردي نادر از کاسپ تالون در سطح لبیال گزارش شده است.

وجود دو کاسپ تالون روي یک دندان بسیار نادر اما محتمل است که، چنین موردي را Oredugba در سطح پالاتال سانترال ماگزیلا گزارش کرده است.

حال می خواهیم به مطالعه این ساختار که شامل سه مرحله می باشد، بپردازیم:

  1. Talon : حداقل تا نصف فاصله CEJ تا لبه اینسایزال گسترش یافته باشد.
  2. Semi Talon : تا کمتر از نصف این فاصله گسترش پیدا کرده باشد.
  3. Talon-Trace : سینگلوم بسیار برجسته و مشخص داشته باشد.

حال به بررسی یک مثال می پردازیم:

پسري ۸ ساله در دي ماه ۱۳۹۰ به بخش دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، به منظور انجام معاینات دهانی مراجعه کرد. از لحاظ وضعیت سلامت عمومی وضعیت طبیعی داشت و هیچ گونه سابقه پزشکی و دندانپزشکی قابل توجهی نداشت. معاینه داخل دهانی بیمار، پوسیدگی هاي متعدد دندانی و بهداشت دهانی ضعیف را در سیستم دندانی مختلط نشان داد. هیچگونه سایش یا تداخل اکلوزالی در بیمار دیده نشد. اکلوژن بیمار به علت از دست دادن زود هنگام دندان های شیری و جابجایی مزیالی مولرهای اول دا‌ئمی متمایل به کلاس سه انگل بود. همچنین دو برآمدگی کاسپ مانند در سطح لینگوال سانترال چپ مندیبل بیمار دیده شد. این دندان از نظر تست حرارتی (تست سرما) و حساسیت به دق (ضربه) طبیعی بود. برآمدگی مزیالی تا بیش از نصف فاصله CEJ تا لبه اینسایزال گسترش یافته بود و طبق طبقه بندي، نوع یک کاسپ تالون محسوب شد.

 

هیچ آنومالی مشابهی در خانواده کودک وجود نداشت. جهت بررسی وضعیت پالپ نسبت به کاسپ های تالون رادیوگرافی پری اپیکال از ناحیه تهیه شد و دو ساختار رادیو اپک به شکل  Vمعکوس در رادیوگرافی دیده شد. گسترش پالپی به داخل کاسپ تالون در رادیوگرافی قابل ردیابی نبود. (شکل ۳)

وجود کاسپ های تالون هیچ گونه ناراحتی براي کودک ایجاد نکرده بود و هیچ تأثیر منفی روي صحبت کردن و بلعیدن به علت تداخل با عملکرد زبان ایجاد نکرده بود. به منظور پیشگیری از پوسیدگی، شیار های مرتبط با کاسپ های تالون توسط فیشورسیلانت مسدود شد. با توجه به وجود پوسیدگی های متعدد در بیمار، توصیه هاي مربوط به نحوه رعایت بهداشت دهان و نیز رژیم غذایی مناسب و غیر پوسیدگی زا به بیمار و والدینش توصیه شد و بیمار تحت پیگیری قرار گرفت و با توجه به مستعد بودن بیمار جهت پوسیدگی های دندانی، زمان پیگیری سه ماه در نظر گرفته شد و در جلسه پیگیری سه ماهه و شش ماهه، وضعیت شیار های مسدود شده مناسب بود و اثري از پوسیدگی دیده نشد.

در ادامه بحث می توان گفت:

تاکنون هیچ موردي از دندان هاي مندیبل با کاسپ تالون متعدد در مقالات گزارش نشده است. در کل میزان گزارش هاي کاسپ های تالون در فک بالا بسیار بیشتر است. یک مورد نادر از وجود دو کاسپ تالون در پالاتال انسیزور ماگزیلا گزارش شده است. کاسپ تالون اغلب به صورت یک طرفه دیده می شود و در مورد این گزارش نیز همین گونه بود. یافته های این گزارش در راستای گزارشات قبلی مبنی بر بالاتر بودن شیوع این آنومالی در جنس مذکر بود. اتیولوژی این آنومالی هنوز به طور کامل مشخص نشده است ولیکن هم عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی را در آن دخیل می دانند. کاسپ تالون اکثرا به عنوان یک یافته مجزا دیده می شود اما همچنین ممکن است همراه با آنومالی های دندانی دیگر، همچون انسیزورهاي peg shaped ماگزیلا، ژمیناسیون، فیوژن، ادونتوم و مزیودنس دیده شود.

از جمله شرایط سیستمیک همراه با کاسپ تالون می توان به سندرم Mohr، سندرم Starge -Weber و Pigmenti Incontinenta  اشاره کرد. مشابه اکثر تحقیقات قبلی، هیچ مشکل پزشکی مرتبط با آنومالی در بیمار یافت نشد. در بیمار

ما تشخیص نوع ۱ کاسپ تالون براي برآمدگی بلندتر و نوع۲ ( Semi Talon ) براي برآمدگی کوتاه تر در نظر گرفته شد.

از نظر رادیوگرافی، کاسپ تالون در شکل۳ یک ساختار V شکل یا دکمه مانند دیده می شود که در موارد مشاهده شده در مندیبل، نوك v به شکل معکوس مشاهده می گردد. در این گزارش، دو ساختار رادیواپک به شکل v معکوس مشاهده شد.

کاسپ تالون از مینا و عاج تشکیل شده است و در مورد حضور یا عدم حضور پالپ در آن اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این که هیچ گسترش پالپی در رادیوگرافی قابل ردیابی نبوده، کاسپ هاي تالون بزرگ اغلب حاوي پالپ در نظر گرفته می شوند. این آنومالی می تواند باعث ایجاد چندین مشکل شود. به خصوص کاسپ تالون بزرگ باعث ایجاد مشکلات زیبایی و تداخل اکلوزالی می شود. پوسیدگی می تواند در شیارهای ایجاد شده توسط کاسپ تالون گسترش یابد و حتی باعث درگیری پالپ موجود در کاسپ تالون بزرگ شود.

طرح درمان بر اساس شکل و اندازه کاسپ تالون و مشکلات همراه آن متفاوت است. کاسپ های کوچک ممکن است تنها نیاز به نظارت داشته باشند. اگر شیار عمیقی همراه کاسپ تالون باشد، سیل کردن آن با فیشور سیلانت ضرورت پیدا می کند. در صورتی که پالپ کاسپ تالون درگیر شده باشد، انجام درمان ریشه غیر قابل اجتناب است. در صورتی که در شیارهای همراه تالون کاسپ، پوسیدگی ایجاد شده باشد، برداشت پوسیدگی و درمان ترمیمی اندیکاسیون پیدا می کنند. در مواردي هم که این کاسپ ها به قدري بزرگ باشند که باعث ایجاد تداخلات اکلوزالی شوند، کاستن دوره اي از اندازه کاسپ با فواصل ۸ الی۶ هفته به منظور اجازه دادن به رسوب عاج ترمیمی و عدم ایجاد اکسپوژر پالپی، درمان انتخابی است. همچنین براي کاستن از حساسیت عاجی در اثر اکسپوز عاج به دنبال این نوع درمان، فلوراید تراپی موضعی انجام می شود. در صورتی که اکسپوژر پالپ در دندان بالغ ایجاد شود، درمان اندو توسط متخصص درمان ریشه ( اندودونتیست ) درمانی انتخابی است و در شرایطی که پالپ در دندان نابالغ اکسپوز شود، درمان پالپوتومی با هیدروکسید به عنوان ماده کلسیم انجام می شود. اخیرا با معرفی MTA به عنوان ماده پوشاننده پالپ، گزارشاتی از درمان تالون کاسپ با این ماده نسبت به هیدروکسید کلسیم منتشر شده است.

MTA نسبت به هیدروکسید کلسیم نتایج قابل پیش بینی تري دارد و منجر به تشکیل پل عاجی مطلوب تري می شود.

این آنومالی گاهی باعث جا به جایی دندان هاي مجاور یا مقابل و به هم ریختن اکلوژن می شود که در این صورت، درمان ارتودنسی جامع انجام می گیرد.

بیمار مطرح شده در این گزارش، هیچ کدام از مشکلات فوق را نداشت و تنها به خاطر وجود خطر پوسیدگی دندانی در شیارهای مرتبط با کاسپ، کلیه شیارها به وسیله فیشورسیلانت، مسدود شدند.

نتیجه گیري

تشخیص زودهنگام کاسپ تالون به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بعدي ضرورت دارد. گرفتن تاریخچه دقیق پزشکی و خانوادگی به منظور بررسی مشکلات سیستمیک همراه، در مواجهه با هر نوع آنومالی دندانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

برای مشاهده انواع طرح درمان مربوط به درمان ریشه به بخش مشاوره و طرح درمان مراجعه کنید.
چنانچه تمایل به دریافت وقت دندانپزشکی اندودونتیکس در مطب دارید، با شماره های تلفن کلینیک دندانپزشکی دکتر مشاری تماس بگیرید.
همچنین مشاوران این مرکز پاسخگوی سوالات احتمالی شما خواهند بود.

منبع مقاله: گزارش موردی و مروری بر مقالات Talon Cusps