کلینیک دندانپزشکی دکتر مشاری

دندان های خود را به متخصصین بسپارید

خدمات

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو​

درمان های ریشه در کلینیک دکتر مشاری

درمان مجدد ریشه

جراحی نوک ریشه

جراحی های اصلاحی

درمان ریشه

درمان دندان های ضربه دیده ( تروما)

بلیچینگ دندان اندو شده

جراحـــــــی فــــــــــک و صـــــــــــورت

جراحی های فک و صورت در کلینیک دکتر مشاری

ایمپلنت

ایمپلنت فوری

سینوس لیفت

پیوند لثه

جراحی ضایعات کسیت و تومور بافت لثه و استخوان

جراحی دندان عقل

پیوند لثه

پـــــــــــــروتــــــــــــــــز

انجام پروتز در کلینیک دکتر مشاری

پروتز ایمپلنت

پروتز ثابت بر پایه دندان

روکش تمام سرامیکی

روکش فلز و سرامیک

پروتز متحرک بر پایه ایمپلنت

انله و اینله

اندوکراون

کلینیک دندانپزشکی
دکتر مشاری

دندانپزشکی مدرن در محیطی آرام

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

درمان مجدد ریشه

جراحی نوک ریشه

جراحی های اصلاحی

درمان ریشه

درمان دندان های ضربه دیده ( تروما)

بلیچینگ دندان اندو شده

پـــــــــــــروتــــــــــــــــز

پروتز ایمپلنت

پروتز ثابت بر پایه دندان

روکش تمام سرامیکی

روکش فلز و سرامیک

پروتز متحرک بر پایه ایمپلنت

انله و اینله

اندوکراون

جراحـــــــی فــــــــــک و صـــــــــــورت

ایمپلنت

ایمپلنت فوری

سینوس لیفت

پیوند لثه

جراحی ضایعات کسیت و تومور بافت لثه و استخوان

جراحی دندان عقل

پیوند لثه

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

درمان مجدد ریشه

جراحی نوک ریشه

جراحی های اصلاحی

درمان ریشه

بلیچینگ دندان اندو شده

پـــــــــــــروتــــــــــــــــز

پروتز ایمپلنت

پروتز ثابت بر پایه دندان

روکش تمام سرامیکی

روکش فلز و سرامیک

انله و اینله

اندوکراون

جراحـــــــی فــــــــــک و صـــــــــــورت

ایمپلنت

ایمپلنت فوری

سینوس لیفت

پیوند لثه

جراحی دندان عقل

پیوند لثه